Veřejná zakázka: PD - VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ VNITROBLOKŮ HLUBČICKÁ V KRNOVĚ II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 454
Systémové číslo: P18V00000077
Datum zahájení: 09.11.2018
Nabídku podat do: 28.11.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PD - VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ VNITROBLOKŮ HLUBČICKÁ V KRNOVĚ II
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
IV.1 Analýza současného stavu

- Kapacity
Celkem 12145 m2
z toho
Veřejná zeleň 9715 m2
Komunikace vč. parkování 2086 m2
Veřejné chodníky 344 m2

- Doprava
Vnitroblok protíná účelová komunikace, která je zároveň hlavním prostorem pro parkování.
Parkování je možné podélně podél celé komunikace a není nijak vymezeno. Celkový počet stávajících stání je cca 40 míst.

- Pozemky
Celý pozemek vnitrobloku, včetně komunikací a předzahrádek, patří do majetku města. Jednotlivé bytové domy mají soukromé vlastníky, kteří jsou sdruženi do SVJ.

- Parter
Stávající parter je potlačen na pouze účelovou komunikaci. Původní vybavení vnitrobloku - hřiště, parkové cesty buď již neexistují nebo jsou na hranici životnosti.

IV.2 Navrhované řešení

- Kapacity
Celkem 12145 m2
z toho
Veřejná zeleň 4232 m2
Předzahrádky 3841 m2
Komunikace vč. parkování 2514 m2
Veřejné chodníky 1558 m2

- Doprava
Jižní část bloku obepíná přeložená účelová komunikace, která je umožňuje získat nová parkovací místa na západní hranici pozemku. Zároveň slouží k rozvoji zahrádkářské kolonie a okolních parcel. V severní části je převážná část původní komunikace zachována. Navržený počet míst je cca 84 stání.

- Pozemky
Nově navržené předzahrádky jsou bezplatně pronajímány příslušným SVJ (případně jiná právní forma). Vytvořené společné předzahrádky jednotlivých domů podporují seberealizaci a organizaci samotných obyvatel. Město se tak může soustředit na péči o důležité prostory.

- Parter
Díky přeložené dopravě je ústřední prostor určen pouze pro pěší. Původní cesty jsou obnoveny a doplněny tak, aby celý vnitroblok byl snadno průchozí. Předzahrádky mimo jiné slouží jako prostor pro umístění stojanů
na kola, popelnic, schránek, laviček atd. Multifunkční hřiště doplňuje dětské hřiště.

Objednatel požaduje v rámci předmětu této VZ zpracování dendrologického průzkumu a následný návrh zeleně.

Geodetické zaměření vnitrobloku má objednatel k dispozici. Vybranému dodavateli PD bude toto zaměření poskytnuto v digitální podobě.

Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že součástí projekčního týmu musí být tyto autorizované osoby:
- autorizovaný inženýr pro obor „dopravní stavby“
- autorizovaný inženýr pro obor „pozemní stavby“
- autorizovaný architekt v oboru „A.0“ nebo „A.1“

Tyto osoby dodavatel uvede ve smlouvě o dílo v článku I. Smluvní strany v „Zastoupení ve věcech smluvních a technických“ včetně čísla autorizace ČKAIT anebo ČKA nebo jiného právního předpisu.

Předpokládané investiční náklady stavby budou definovány zpracovanou projektovou dokumentací, která je předmětem tohoto zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu. Náklady stavby se budou odvíjet od stanovených požadavků objednatele a dotčených orgánů. K propočtu nákladů slouží zpracovaná studie.

Finanční krytí této jmenovité akce schválené ZM je veřejně přístupný údaj na stánkách Města Krnova. Cesta: Titulní stránka > Investice, hospodaření a dotace > Rozpočet města (nebo na odkaze: http://krnov.cz/rozpocet-mesta-krnova-na-rok-2018/d-24898/p1=21609).
Předpokládaná hodnota této zakázky je 480.000,00 Kč bez DPH.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 480 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Krnov
 • IČO: 00296139
 • Poštovní adresa:
  Hlavní náměstí 1
  794 01 Krnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 214862

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky