Veřejná zakázka: PD - SOLÁRNÍ SUŠÁRNA KALU ČOV KRNOV

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 548
Systémové číslo: P20V00000016
Datum zahájení: 21.07.2020
Nabídku podat do: 11.08.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PD - SOLÁRNÍ SUŠÁRNA KALU ČOV KRNOV
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
IV.1 Analýza současného stavu
Podrobný popis ČOV Krnov včetně situačního výkresu je uveden ve studii intenzifikace kalového hospodářství. Roční množství odvodněného hygienizovaného kalu činí cca 2 700 – 3 500 t/rok o sušině 18%. Podíl sušiny cca 486 – 630 t/rok. Odvodněný kal je odvážen k dalšímu využití (rekultivace aj.). V současnosti nejsou k odvodňování kalů využívány kalové pole.
IV.2 Navrhované řešení
Na základě studie intenzifikace kalového hospodářství byla vybrána varianta solární sušárny kalu. Založení stavby bude provedeno na stávajících kalových polích. Celková plocha k výstavbě sušárny činí 24×140 m. Předpokládáme lehkou montovanou stavbu z OK, která bude zhotovena z Al, případně z oceli s antikorozivními vlastnostmi, nebo povrchovou úpravou. Materiál na zastřešení – plastová dvouplášťová folie, případně polykarbonát aj. Výstupní parametry sušeného kalu - min. 80 % sušiny. V rámci přípravy PD požadujeme provedení provozní zkoušky sušení kalu z ČOV Krnov v solární sušárně kalu s dobou trvání min. 1měs.
V rámci PD požadujeme samostatně řešit tyto části:
Doprava odvodněného kalu z kalové koncovky do sušárny
Požadujeme návrh nejvýhodnější dopravní cesty. Předpokládáme řešení pomocí pásových případně šnekových dopravníků. V rámci technického řešení je nutné předpokládat nižší obsah sušiny cca 17 - 18 %, tj. uvažovat s možností nalepování kalu na části dopravních cest. Případně navrhnout jakým způsobem zvýšit obsah sušiny min. na 20%.
Vytápění solární sušárny
Pro zvýšení odparu vody z kalu uvažujeme v zimních měsících s částečným vytápěním prostoru sušárny. Jako nový zdroj tepla chceme využít teplo z odtoku ČOV tj. vyčištěné odpadní vody. Tento zdroj tepla má v zimních měsících stálou teplotu kolem 10 – 12 st. °C, množství OV cca 50 – 60 l/s. V rámci PD navrhnout vytápění tepelným čerpadlem voda-voda, které bude umístěno ve stávající plynové kotelně.
Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že součástí projekčního týmu musí být tyto autorizované osoby:
- autorizovaný inženýr pro obor „vodního hospodářství a krajinného inženýrství“
- autorizovaný inženýr pro obor „pozemní stavby“

Tyto osoby dodavatel uvede ve smlouvě o dílo v článku I. Smluvní strany v „Zastoupení ve věcech smluvních a technických“ včetně čísla autorizace ČKAIT anebo ČKA nebo jiného právního předpisu.
Předpokládané investiční náklady stavby budou definovány zpracovanou projektovou dokumentací, která je předmětem tohoto zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu. Náklady stavby se budou odvíjet od stanovených požadavků objednatele a dotčených orgánů. K propočtu nákladů slouží zpracovaná studie.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Město Krnov
 • IČO: 00296139
 • Poštovní adresa:
  Hlavní náměstí 1
  794 01 Krnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 214862

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy