Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl KRNOOISM-162924/2023 HAZU
ID ve SpSl mukrF230000772Zobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Pronájem honitby Ježník, ev. č. 202, CZ 8114506202
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: https://www.krnov.cz/zamer%2Dpronajmu%2Dhonitby%2Djeznik%2Dev%2Dc%2D202%2Dcz%2D8114506202/d-46141/p1=21699

Město Krnov zveřejňuje v souladu s § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích záměr pronájmu honitby Ježník, ev. č. 202, CZ 8114506202, která byla uznána rozhodnutím pověřeného Městského úřadu v Krnově pod č. j. 2003002593/Ž/EK/Žl ze dne 30. 4. 2003, které nabylo právní moci dne 10. 6. 2003. Hranice honitby Ježník, jejíž celková výměra činí 1061 ha, jsou patrny z jejich popisu, který je přílohou rozhodnutí o uznání honitby, a jsou zachyceny v situačním náčrtku vyhotoveném pronajímatelem v měřítku 1:25000, který je rovněž součástí přílohy rozhodnutí. Situační náčrtek má výlučně pomocný a orientační charakter a pro odvození skutečných hranic honitby v terénu je rozhodující popis hranice honitby obsažený v rozhodnutí o jejím uznání. Uvedené rozhodnutí bude přílohou zveřejnění záměru pronájmu honitby.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 10 let.
Minimální roční nájemné je stanoveno ve výši 220.000,00 Kč + zákonem stanovená sazba DPH.
Každý zájemce musí složit kauci ve výši 220.000,00 Kč tak, aby byla připsána na účet zadavatele nejpozději poslední pracovní den před koncem lhůty pro podání nabídek (tj. končí-li lhůta pro podání nabídek např. v pondělí, kauce musí být připsána na bankovní účet nejpozději v pátek předchozího týdne). Kauci nelze složit v hotovosti. S kaucí bude zacházeno dle přiložené Dohody.
Nový nájemce bude vybrán na podkladě nejvyšší nabídky dle pravidel pro podání nabídek elektronickou cestou na adrese http://zakazky.krnov.cz (E-ZAK), které jsou součástí zveřejněného záměru. Pro vstup do E-ZAKu je nutná včasná registrace. Zadavatel doporučuje řešit registraci bez zbytečné časové prodlevy.
Možnost podání nabídek elektronickou cestou přes E-ZAK bude zahájena po uplynutí 15 dní po zveřejnění záměru na úřední desce, a to od 30. 11. 2023, a nabídky bude možné podat do 11. 12. 2023 do 9:00 hodin.
Lhůta pro doručení podepsaného návrhu Dohody o podmínkách účasti ve výběrovém řízení v listinné podobě včetně příloh na podatelnu MěÚ Krnov končí dnem 11. 12. 2023 do 9:00 hodin.
Souhlas s otevřením elektronických nabídek udělí pan místostarosta Ing. Miroslav Binar a Bc. Jan Šrubař.
Zveřejněno na úřední desce od 14. 11. 2023 do 29. 11. 2023
Zveřejněné přílohy záměru:
1. Pokyny pro výběrové řízení na pronájem honitby.
2. Dohoda o podmínkách účasti ve výběrovém řízení, včetně přílohy Čestné prohlášení zájemce o pronájem honitby.
3. Smlouva o nájmu honitby, včetně 3 příloh: Rozhodnutí o uznání honitby, Přehledná mapa se zákresem a Orientační hranice honitby.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)
Kontakt: Jan Šrubař
e-mail: jsrubar@mukrnov.cz
tel: 554 697 286
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 11.12.2023 09:00
Datum zahájení: 30.11.2023 14:13
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):