Veřejná zakázka: Pronájem honitby Ježník, ev. č. 202, CZ 8114506202

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 798
Systémové číslo: P23V00000061
Spisová značka: OISM-299352023-HAZU
Datum zahájení: 30.11.2023
Nabídku podat do: 11.12.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pronájem honitby Ježník, ev. č. 202, CZ 8114506202
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
https://www.krnov.cz/zamer%2Dpronajmu%2Dhonitby%2Djeznik%2Dev%2Dc%2D202%2Dcz%2D8114506202/d-46141/p1=21699

Město Krnov zveřejňuje v souladu s § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích záměr pronájmu honitby Ježník, ev. č. 202, CZ 8114506202, která byla uznána rozhodnutím pověřeného Městského úřadu v Krnově pod č. j. 2003002593/Ž/EK/Žl ze dne 30. 4. 2003, které nabylo právní moci dne 10. 6. 2003. Hranice honitby Ježník, jejíž celková výměra činí 1061 ha, jsou patrny z jejich popisu, který je přílohou rozhodnutí o uznání honitby, a jsou zachyceny v situačním náčrtku vyhotoveném pronajímatelem v měřítku 1:25000, který je rovněž součástí přílohy rozhodnutí. Situační náčrtek má výlučně pomocný a orientační charakter a pro odvození skutečných hranic honitby v terénu je rozhodující popis hranice honitby obsažený v rozhodnutí o jejím uznání. Uvedené rozhodnutí bude přílohou zveřejnění záměru pronájmu honitby.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 10 let.
Minimální roční nájemné je stanoveno ve výši 220.000,00 Kč + zákonem stanovená sazba DPH.
Každý zájemce musí složit kauci ve výši 220.000,00 Kč tak, aby byla připsána na účet zadavatele nejpozději poslední pracovní den před koncem lhůty pro podání nabídek (tj. končí-li lhůta pro podání nabídek např. v pondělí, kauce musí být připsána na bankovní účet nejpozději v pátek předchozího týdne). Kauci nelze složit v hotovosti. S kaucí bude zacházeno dle přiložené Dohody.
Nový nájemce bude vybrán na podkladě nejvyšší nabídky dle pravidel pro podání nabídek elektronickou cestou na adrese http://zakazky.krnov.cz (E-ZAK), které jsou součástí zveřejněného záměru. Pro vstup do E-ZAKu je nutná včasná registrace. Zadavatel doporučuje řešit registraci bez zbytečné časové prodlevy.
Možnost podání nabídek elektronickou cestou přes E-ZAK bude zahájena po uplynutí 15 dní po zveřejnění záměru na úřední desce, a to od 30. 11. 2023, a nabídky bude možné podat do 11. 12. 2023 do 9:00 hodin.
Lhůta pro doručení podepsaného návrhu Dohody o podmínkách účasti ve výběrovém řízení v listinné podobě včetně příloh na podatelnu MěÚ Krnov končí dnem 11. 12. 2023 do 9:00 hodin.
Souhlas s otevřením elektronických nabídek udělí pan místostarosta Ing. Miroslav Binar a Bc. Jan Šrubař.
Zveřejněno na úřední desce od 14. 11. 2023 do 29. 11. 2023
Zveřejněné přílohy záměru:
1. Pokyny pro výběrové řízení na pronájem honitby.
2. Dohoda o podmínkách účasti ve výběrovém řízení, včetně přílohy Čestné prohlášení zájemce o pronájem honitby.
3. Smlouva o nájmu honitby, včetně 3 příloh: Rozhodnutí o uznání honitby, Přehledná mapa se zákresem a Orientační hranice honitby.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Krnov
 • IČO: 00296139
 • Poštovní adresa:
  Hlavní náměstí 96/1
  79401 Krnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 214862

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy