Veřejná zakázka: MŠ Slunečnice Albrechtická – výměna oken

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 493
Systémové číslo: P19V00000029
Datum zahájení: 30.04.2019
Nabídku podat do: 16.05.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MŠ Slunečnice Albrechtická – výměna oken
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je výměna okenních výplní. Rozhodující je výkaz výměr.
Projektová dokumentace je zpracována také pro další stavební práce, které nejsou předmětem této VZMR.

Stávající stav:
Většina oken je původní, jedná se o okna dřevěná kastlová. V umývárně dětí jsou také okna dřevěná zdvojená, případně výplně ze sklobetonu – Luxfery. Nátěry oken jsou v kombinaci bílé a hnědé barvy, hnědé jsou rámy oken z vnější strany. Trojúhelníková okénka vikýřů ve střeše jsou dřevěná, jednoduše zasklená. Vstupní dveře SZ straně jsou dřevěné prkénkové, dveře hlavního vstupu jsou dřevěné vlysové, patrně vyměněné v nedávné době.

Nový stav:
Je navržena výměna výplní otvorů – oken a dveří v obvodovém zdivu. Stávající výplně budou demontovány včetně vnitřních i vnějších parapetů, vnitřní parapety jsou převážně dřevěné, v místnostech umýváren a WC dětí jsou parapety opatřeny keramickým obkladem, vnější parapety jsou z pozinkovaného plechu s nátěrem. Stávající okna jsou převážně dřevěná kastlová, v umývárnách a WC dětí jsou i dřevěná okna zdvojená a okna s výplní ze sklobetonu - Luxfer. V místnosti umývárny a WC dětí ve 2.NP je u tří oken s Luxferami navrženo z vnitřní strany zazdění výklenků oken pórobetonovými tvárnicemi v tl. cca 150 mm, na novém zdivu bude provedena štuková omítka a malba. Z vnější strany budou výklenky oken vyplněny tepelnou izolací z minerální vlny použité pro zateplení objektu – viz předchozí část zprávy. Nová okna jsou navržena plastová s izolačním dvojsklem se součinitelem prostupu tepla UN20 = max. 1,2 W/m2.K. Rámy i křídla v bílé barvě. Je navrženo osazení nových oken tak, aby vnější plocha rámu oken lícovala s vnějším povrchem stávajících obvodových stěn. Bude proto odsekáno vnější zalomené ostění, tak aby otvor okna byl co největší, ostění bude zarovnáno omítkou, v 1.NP jádrovou sanační omítkou. Nově
provedené zateplení bude přetaženo min. 30 mm přes vnější hranu rámu oken, není proto u oken uvažováno zvlášť se zateplením ostění, nadpraží a parapetu. Dle požadavku stavebníka bude zachována stávající výška parapetů oken s výškou cca 750 až 800mm. Zvýšení parapetu o cca 100mm je navrženo u okna ve 2.NP místnost č. 2, kde je výška parapetu nižší (720mm). Dozdění do potřebné výšky je navrženo pomocí pásků nařezaných z pórobetonových tvárnic, případně budou použity pórobetonové příčkovky vhodné tloušťky.
Součásti rozpočtu – soupisu prací budou sítě proti hmyzu v okenních otvorech v 2.NP v místnostech č.7 - výdejna stravy, č.10 - šatna personálu výdeje a č. 11 -předsíň WC. Součástí rozpočtu – soupisu prací budou vnitřní vertikální žaluzie v okenních otvorech v 1.NP v místnostech č. 2 a 3 herna – lehárna, č. 4 – herna a č.12 umývárna + WC dětí, ve 2.NP v místnostech č.3 a 4 herna – lehárna, č. 6 herna – jídelna, č. 5 – umývárna + WC dětí. Nové dveře jsou navrženy plastové se zasklením izolačním dvojsklem. se součinitelem prostupu tepla UN20 = max. 1,2 W/m2.K. Odstín rámů a křídel dle barevného řešení, tj. imitace světlého dřeva. Osazení vnějších dveří je navrženo, s ohledem na zachování co největší vzdálenosti prahu dveří od hrany předložených schodišťových stupňů, v původní poloze ostění. Zde bude vnější ostění a nadpraží zatepleno páskem izolace v tloušťce min. 30mm, do rozpočtu – soupisu prací uvažovat tl. 40mm.
Okna a vnější dveře budou osazena v souladu s ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování. V připojovací spáře mezi rámem výplní otvorů a stavební konstrukcí budou použity vhodné
výrobky a materiály pro vnější uzávěr připojovací spáry (např. vodotěsná a současně paropropustná páska),
vnitřní uzávěr připojovací spáry (např. parotěsná páska) a tepelně paizolační výplň spáry. Pro ukončení omítky na ostění, nadpraží a parapetu budou použity vhodné začišťovací lišty (např. APU lišty, LPE profil, profil pro boční napojení parapetu), na vnější hraně ostění budou použity rohové profily, na vnější hraně nadpraží profil s okapničkou. Viz PD.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 200 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Krnov
 • IČO: 00296139
 • Poštovní adresa:
  Hlavní náměstí 1
  794 01 Krnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 214862

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky