Veřejná zakázka: Přístavba stravovacího provozu ZŠ Janáčkovo náměstí - PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 554
Systémové číslo: P20V00000022
Datum zahájení: 01.09.2020
Nabídku podat do: 21.09.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Přístavba stravovacího provozu ZŠ Janáčkovo náměstí - PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Přístavba stravovacího provozu je navržena v klasické technologii. Stavba bude založena na betonových základových pásech a patkách. Nosné obvodové zdivo bude z cihelných tepelně izolačních tvarovek tl. 400 – 450 mm (předpokládáme bez dodatečného zateplování), vnitřní nosné zdivo rovněž cihelné v tl. 300 mm. V jídelně a na rozhraní mezi jídelnou a kuchyní (výdejnou jídel) jsou navrženy 4 ocelové nebo betonové sloupy,
vynášející průvlaky, na nichž bude uložen zčásti prefabrikovaný (betonové panely) a z části monolitický strop nad přízemím. Tento železobetonový monolitický strop bude nad přízemní částí přístavby a bude ho tvořit šikmá ŽB deska (spád 5°, tj. cca 8,5 %), na níž bude vytvořeno souvrství zelené vegetační střechy – celková tloušťka této „stropní“ konstrukce bude 800 – 850 mm podle navržené skladby střechy a použitých materiálů. Ve střeše je navrženo 8 čočkových světlíků. Strop a zároveň střecha nad 2. NP bude obloukového tvaru, kopírující svým poloměrem zakřivení tvar střechy nad tělocvičnou. Konstrukce této střechy bude z dřevěných řezaných nebo lepených profilů s dřevěným bedněním a fóliovou střešní krytinou. Střešní konstrukce bude zateplena minerální vlnou s parozábranou, podhledovou část střechy bude tvořit sádrokarton – předpokládáme s požární odolností. Připojení na zdroje energií (elektřina, plyn, teplo) a vodu předpokládáme v rámci areálu
školy. Odkanalizování kuchyně, resp. výdejny jídel bude přes lapač tuků do kanalizace procházející okrajem pozemku podél navrhované přístavby, která je zaústěna do obecní kanalizace v ulici Seifertova. Do této kanalizace předpokládáme rovněž zaústění dešťových vod ze střechy navrhované přístavby.

Vybavení gastrotechnologií není předmětem požadované projektové dokumentace. Na základě podkladů od objednatele budou známy přípojná místa a umístění jednotlivých zařízení. Podklad bude vybranému dodavateli předán do konce roku 2020.

Zadavatel upozorňuje na nutnost konzultace v průběhu plnění díla a odsouhlasení finální verze projektové dokumentace ve všech stupních s městským architektem. Projektovou dokumentaci je třeba řešit v souladu se schváleným manuálem veřejného prostranství města Krnova.
Odkaz: https://krnov.cz/assets/File.ashx?id_org=7455&id_dokumenty=32224.

Součástí navrženého řešení požadujeme obsažení prvků modrozelené infrastruktury v co možno největším množství.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Krnov
 • IČO: 00296139
 • Poštovní adresa:
  Hlavní náměstí 1
  794 01 Krnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 214862

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy