Veřejná zakázka: MŠ Slunečnice Albrechtická - zateplení fasády

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 510
Systémové číslo: P19V00000046
Datum zahájení: 17.07.2019
Nabídku podat do: 09.08.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MŠ Slunečnice Albrechtická - zateplení fasády
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je zateplení fasády objektu. Rozhodující je výkaz výměr.
Projektová dokumentace je zpracována také pro další stavební práce, které nejsou předmětem této VZMR.

Stávající stav:
Původní zdivo je patrně z plných cihel, v podzemní části a soklu je možno očekávat rovněž zdivo kamenné.
U později prováděných konstrukcí je možno očekávat cihly děrované, tvárnice, sádrokartonové konstrukce. Vnější omítky objektu jsou vápenné štukové, většinou hladké, v dolní části po úroveň nadpraží oken v přízemí je omítka strukturovaná včetně soklu. V oblasti hlavního vstupu u západního rohu je provedena omítka hladká, ukončená nad soklem plastovou ventilační lištou. Kolem některých oken jsou šambrány, nad okny SV a JV fasády jsou ozdobné prvky kosočtvercového tvaru s reliéfem. Poškození omítek vlivem vlhkosti je patrné především na soklu a nad soklovou částí. Při měření vlhkosti zdiva v soklových částech obvodového zdiva byly naměřeny v některých místech hodnoty zvýšené vlhkosti a vysoký stupeň zasolení. Ve vyšších částech zdiva jsou omítky zachovalé.

Nový stav:
S ohledem na nedostatečné tepelně izolační vlastnosti stávajícího obvodového pláště (zdivo z plných cihel tl. 290 případně 440mm + omítky) je navržena oprava fasády s použitím vnějšího izolačního kontaktního systému (ETICS).
Soklová část zdiva
Na části soklu nad ventilační plastovou lištou držící nopovou folii a navazujícím zdivu nad soklem po úroveň nadpraží oken v 1.NP je navrženo oklepání omítek v celém rozsahu. Zateplení soklu je navrženo s použitím tepelné izolace ze soklových desek z pěnového polystyrenu s uzavřenou povrchovou strukturou. Tloušťka tepelné izolace soklu bude volena tak, aby omítka soklu i omítka na zateplení zdiva nad soklem byly v jedné svislé rovině, tj. tloušťka tepelné izolace do výšky původního soklu bude 50 až 70mm.
Část zdiva nad soklem
Zateplení části zdiva nad soklem objektu je navrženo certifikovaným vnějším difúzně otevřeným tepelně izolačním kontaktním systémem (ETICS) s použitím tepelné izolace z desek z minerální vaty tl. 120mm. Na části zdiva od soklu po úroveň nadpraží oken v 1.NP je navrženo oklepání omítek v celém rozsahu.
Bude provedena vyrovnávací vrstva z jádrové sanační odvlhčovací omítky v tloušťce 30mm (min. 25mm). Na této části fasády je navržena jako konečná povrchová úprava probarvená omítka strukturovaná. Šambrány kolem otvorů jsou navrženy z omítky hladké zatírané v bílém odstínu dle barevného řešení.
V horní části zdiva od úrovně nadpraží oken v 1.NP bude podklad pro tepelně izolační systém tvořit stávající omítka objektu, případně nově provedená omítka opravených míst. Stávající povrchy, které budou zachovány, budou očištěny dle potřeby. V ploše nad úrovní nadpraží oken 1.NP bude ve výpisu prací uvažováno
s vyspravením omítek v rozsahu 10 % a oškrábání stávajícího barevného nátěru v celé zbývající ploše. Stávající omítky budou vyspraveny jádrovou omítkou. Stávající ozdobné prvky kosočtvercového tvaru s reliéfem budou pokud možno sejmuty jako jeden celek a opětovně použity na novém povrchu fasády. V případě, že sejmutí prvků nebude možné, budou provedeny otisky ozdobných prvků a odlity prvky nové, které budou přilepeny na novou fasádu, tato varianta bude uvažována do rozpočtu – soupisu prací. Omítky říms pod okapy budou očištěny, vyspraveny a penetrovány obdobně jako omítky stěn pod nimi a budou opatřeny nátěrem bílou barvou. Římsy opatřená dřevěným obkladem budou očištěny, bude odstraněn narušený nátěr
a budou opatřeny krycím nátěrem venkovním ve světle hnědém odstínu dle barevného řešení. Podél styku nově zateplovaných stěn se stávajícími střechami s krytinou z pozinkovaného plechu, případně vláknocementových šablon, je navrženo osazení lemování s použitím pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou, v odstínu dle barevného řešení, tj. v barvě navazující omítky – světle hnědožlutá. Pod lemováním je na stěně navržena izolace ze soklových desek z pěnového polystyrenu s uzavřenou povrchovou strukturou tl. 100mm – viz detaily ve výkresové části.
Pro zlepšení situace především v zimním období je navrženo částečné zakrytí prostoru před vstupem boční prosklenou stěnou. Prosklená stěna bude osazena na nové zídce provedené podél stávajících předložených schodišťových stupňů. Prosklená stěna bude osazena mezi ocelové sloupky, horní část bude sahat po stávající stříšku.
Půlkruhové dešťové žlaby a kruhové svody budou demontovány včetně zděří (objímky s kotvením trnem)
a budou osazeny prvky nové z titanzinku bez další povrchové úpravy. Kotvení nových zděří bude provedeno
s pomocí systému pro distanční montáž s přerušeným tepelným mostem. Bude provedeno posunutí lapačů splavenin (gajgrů) do nové polohy a s tím spojená úprava kanalizace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Krnov
 • IČO: 00296139
 • Poštovní adresa:
  Hlavní náměstí 1
  794 01 Krnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 214862

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky