Veřejná zakázka: ČÁST 1 "Demolice objektů bývalých vojen. garáží - PD" a ČÁST 2 "TDI pro 36 rodinných domů Ježník III - PD"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 550
Systémové číslo: P20V00000018
Datum zahájení: 03.08.2020
Nabídku podat do: 18.08.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ČÁST 1 "Demolice objektů bývalých vojen. garáží - PD" a ČÁST 2 "TDI pro 36 rodinných domů Ježník III - PD"
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětná veřejná zakázka je rozdělena na dvě samostatné části označené takto: ČÁST 1 (Demolice objektů bývalých vojen. garáží – PD) a ČÁST 2 (Technická a dopravní infrastruktura pro 36 rodinných domů Ježník III – PD).
Dodavatelé mohou předložit svou elektronickou nabídku samostatně na ČÁST 1 nebo na ČÁST 2, anebo na obě části společně. Platí, že každá část předmětu veřejné zakázky bude hodnocena samostatně a na každou část předmětu veřejné zakázky budou uzavřeny samostatné smlouvy o dílo. Při předložení nabídek musí dodavatelé respektovat požadavky zadavatele uvedených dále.

ČÁST 1 „Demolice objektů bývalých vojen. garáží – PD“
Předmětem je vypracování dokumentace bouracích prací (dále jen „DBP) včetně inženýrské činnosti a plánu BOZP, pro objekty bývalých vojenských garážích, p. č. 5391/1, k. ú. Krnov - Horní Předměstí.
ČÁST 2 „Technická a dopravní infrastruktura pro 36 rodinných domů Ježník III - PD“
Páteřní obslužná komunikace napojuje celou lokalitu na silniční síť, a to silnici číslo III/45810 v km 0,785 až 1,425 ve směru staničení od ulice Albrechtická. Tato místní komunikace prochází přibližně středem řešeného území. Její trasa je do značné míry podřízena možnostem vedení trasy kanalizace i možnosti napojení na komunikační sít města.
Navržená komunikace je navržena jako dopravně zklidněná komunikace šířky 8 m. Souběžně s komunikací je navržen oboustranný chodník pro pěší, který může být oddělený od komunikace zatravněnými pásy. Zatravněné pásy by mohly sloužit k lepšímu oddělení pěších od motorové dopravy a v zimě k umístění odklízeného sněhu. Pod zatravněnými pásy a chodníky budou vedeny sítě technické infrastruktury, kanalizace bude uložena pod komunikací pro motorovou dopravu.
Nová místní komunikace umožní parkování návštěvníků, nikoliv však rezidentů, kteří budou svá osobní vozidla parkovat na svých pozemcích u jednotlivých rodinných domů. U každého rodinného domu budou umístěna 2 parkovací stání,
a to buď v garáži nebo volným stáním před nebo vedle domu na vlastním pozemku. Nová místní komunikace je navržena jako dopravně zklidněná komunikace šířky 8 m. Souběžně s komunikací je navržen oboustranný chodník pro pěší, který může být oddělený od komunikace zatravněnými pásy. Zatravněné pásy by mohly sloužit k lepšímu oddělení pěších od motorové dopravy a v zimě k umístění odklízeného sněhu. Pod zatravněnými pásy a chodníky budou vedeny sítě technické infrastruktury, obě kanalizace budou uloženy pod komunikací pro motorovou dopravu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Krnov
 • IČO: 00296139
 • Poštovní adresa:
  Hlavní náměstí 1
  794 01 Krnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 214862

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy